Niepublikowane zarządzenie o organizacji hierarchcznej w Policji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 grudnia 2011 13:00

ZARZĄDZENIE NR 21

Komendanta Głównego Policji

z dnia 20 maja 1993r.

w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji

Na podstawie art.5 ust.1 i art.7 ust.1 oraz w związku z art.5 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1)      „przełożony" – każdy policjant lub pracownik Policji uprawniony z tytułu zajmowanego stanowiska albo na podstawie odrębnego przepisu lub poważnienia do kierowania przebiegiem służby lub pracy innego policjanta albo pracownika Policji,

2)      „podwładny" – każdy policjant lub pracownik Policji zobowiązany z tytułu zajmowanego stanowiska lub na podstawie odrębnego przepisu lub decyzji uprawnionego organu do podporządkowania się w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy zarządzeniom,rozkazom i poleceniom przełożonego,

3)      „jednostka organizacyjna" – komenda, komisariat lub posterunek Policji,szkoła policyjna, a także biuro lub równorzędna struktura w Komendzie Głównej Policji,

4)      „komórka organizacyjna" – wyodrębniona struktura w jednostce organizacyjnej,

5)      „droga służbowa" – obowiązek przekazywania przez podwładnego informacji lub sporządzonego dokumentu wyłącznie bezpośredniemu przełożonemu, a w wypadku, gdy
informacja lub dokument jest skierowany do wyższego przełożonego albo poza Policję – wyłącznie za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego,

6)      „organizacja hierarchiczna" – stan wewnętrznego zorganizowania Policji w systemie podporządkowania, a także wzajemnych uprawnień i obowiązków organów Policji oraz policjantów i pracowników Policji.

§ 2

Funkcjonowanie organizacji hierarchicznej polega na:

1)      przestrzeganiu określonej ustawami i przepisami wykonawczymi do ustaw właściwości terytorialnej i rzeczowej organów Policji

2)      przestrzeganiu określonej przepisami prawa policyjnego zasad podejmowania decyzji i wydawania poleceń niezbędnych do wykonania zadań Policji,

3)      stosowaniu określonych w niniejszym zarządzeniu sposobów i metod wykonywania zadań Policji,

4)      stosowaniu się do określonych w niniejszym zarządzeniu zasad postępowania, wynikających ze starszeństwa stopni policyjnych.

§ 3

Organizacja hierarchiczna w Policji ma na celu zapewnienie:

1)      jednolitości, sprawności, szybkości, ekonomiczności i efektywności czynności służbowych,

2)      zdolności struktur organizacyjnych Policji do działań uporządkowanych,

3)      ustalenia odpowiedzialności indywidualnej w przypadku naruszenia prawa, bezczynności pomimo obowiązku działania albo wykonania zadań służbowych w sposób profesjonalnie wadliwy.

§ 4

1. W razie wystąpienia trudności związanych z ustaleniem obowiązku właściwego działania lub uprawnienia przełożonego do nakazania określonego działania albo z wyborem odpowiedniego sposobu postępowania, należy kierować się przede wszystkim treścią obowiązującego prawa, a w szczególności:

1)      przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz.U. Nr 30, poz. 179 z póź. zm. ) – w przypadku policjantów,

2)      przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. Nr 31,poz. 214 z póź. zm.) – w przypadku pracowników Policji zatrudnionych na podstawie mianowania,

3)      przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z póź. zm.) – w przypadku pracowników Policji zatrudnionych  na podstawie umowy o pracę,

4)      odpowiednimi w danej sytuacji przepisami wykonawczymi do ustaw wymienionych w pkt 1-3

Rozdział 2

Przełożeni

§ 5

Wykonywanie czynności przełożonego polega na:

1)      kierowaniu przebiegiem służby lub pracy podwładnych poprzez osobiste podejmowanie decyzji rozstrzygających  zasadnicze problemy wynikłe w załatwianych sprawach albo poprzez stosowanie form nadzoru zapewniających bieżącą informację o stanie tych spraw, jeżeli osobisty wgląd, z uwagi na rodzaj sprawy, jest utrudniony lub niecelowy,

2)      tworzeniu warunków do sprawnej i efektywnej realizacji zadań służbowych przez podwładnych, a mianowicie:

a) przydzielaniu niezbędnych środków technicznych lub materiałowych,

b) umożliwieniu dostępu do informacji w zakresie wynikającym z rodzaju zadania służbowego,

c) wyznaczeniu terminu realizacji każdego zadania służbowego,

3)      rozdziale zadań służbowych między podwładnych w sposób odpowiadający indywidualnemu zróżnicowaniu w zakresie umiejętności profesjonalnych, predyspozycji osobistych i zasobu doświadczenia zawodowego, a także z uwzględnieniem aktualnego obciążenia zadaniami wcześniej zleconymi.

§ 6

Przełożony obowiązany jest do:

1) organizowania służby lub pracy podwładnych sposób planowany, a w odniesieniu do spraw charakteryzujących się niemożliwością przewidywania, do koordynowania działań,

2) kontrolowania sposobu wykonywania zleconych działań i uzyskanych, rezultatów a w odniesieniu do spraw pilnych lub szczególnie ważnych – również terminowości rozpoczęcia działań,

3) korygowania działania w razie stwierdzenia wadliwej metodyki wykonywania,

4) podejmowania przedsięwzięć doskonalących metodykę działania oraz motywujących podwładnych do efektywnej służby lub pracy.

§ 7

1.      W ramach organizowania służby lub pracy podwładnych należy:

1) określać cel każdej zleconej do wykonania czynności, chyba że cel ten jest oczywisty z uwagi na rodzaj czynności,

2) ustalać kolejność wykonania poszczególnych zadań służbowych w razie zgłoszenia przez podwładnego kolizji wyznaczonych terminów,

3) określić sposób przekazywania informacji o przebiegu realizacji zadań służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków, w których wykonanie zadania wymaga podjęcia decyzji szczegółowych przez niższych przełożonych,

4) udzielać instruktażu na wniosek podwładnych lub w przypadkach działań precedensowych albo dotyczących spraw o szczególnym znaczeniu dla wykonania przez Policję ustawowych funkcji,

5) stosować formę pisemną wydawanych poleceń w sprawach wymagających działań wieloosobowych lub przedłużonych w czasie.

2.      Intensywność i zakres czynności przełożonego wymienionych w ust. 1 należy dostosować do indywidualnych predyspozycji i kwalifikacji zawodowych podwładnych.

§ 8

W ramach kontrolowania służby lub pracy należy:

1) ustalać przyczyny opóźnień realizacji zadań służbowych oraz modyfikować wielkość potencjału przeznaczonego do wykonania danego zadania w taki sposób, aby neutralizować skutki opóźnień,

2) dokonać oceny przebiegu realizacji zadań służbowych pod kątem realności dotrzymania ustalonego terminu wykonania oraz zgodności przeznaczonego do działania potencjału kadrowego i materialnego z  potrzebami,

3) stosować jako podstawowe kryteria oceny działania:

a) zgodność z prawem,

b) skuteczność ochrony, do której jest Policja,

c) stopień realizacji celu określonego poleceniem lub właściwego ze względu na rodzaj działania,

d) ekonomiczność i szybkość,

e) pomysłowość oraz prostotę poszczególnych rozwiązań przyjętych przez podwładnego ramach pozostawionego mu wyboru

§ 9

W ramach korygowania działania należy:

1) okresowo aktualizować plany lub programy działań służbowych,

2) niezwłocznie podejmować decyzje usprawniające w razie uzyskania informacji o zakłóceniu zakładanego przebiegu czynności służbowej,

3) bez zwłoki rozpatrywać skargi i wnioski składane w związku z realizowanymi czynnościami służbowymi.

§ 10

W ramach doskonalenia metodyki działania oraz motywowania podwładnych do efektywnej służby lub pracy należy:

1)      poprzedzać wydanie polecenia konsultacją z podwładnym przewidzianym do wykonania czynności, której polecenie ma dotyczyć – z wyjątkiem przypadków nie cierpiących zwłoki, czynności rutynowych lub nieskomplikowanych,

2)      przed rozstrzygnięciem szczególnie złożonych problemów uzyskiwać opinię zespołu podwładnych dysponujących największym doświadczeniem w danej dziedzinie,

3)      podawać do wiadomości podwładnych oceny przebiegu realizowanych czynności służbowych oraz wdrażać wnioski wynikające z tych ocen,

4)      zlecać podwładnym analizę załatwionych spraw w celu identyfikacji przyczyn niepowodzenia,

5)      przekazywać podwładnym informacje o przebiegu czynności zakończonych pozytywnym rezultatem,

6)      przekazywać pozytywne informacje o przesłankach uwzględnionych przy podejmowaniu każdej decyzji o wyróżnieniu lub ukaraniu,

7)      organizować szkolenie w zakresie dziedzin działalności, w których nie osiąga się zadawalającego poziomu wykonawczego oraz w odniesieniu do problemów nie występujących dotychczas w praktyce.

§ 11

1.      Przełożony kierujący jednostką lub komórką organizacyjną powinien zorganizować system przekazywania poleceń w taki sposób, aby każdy policjant lub pracownik Policji otrzymywał polecenia wyłącznie od bezpośredniego przełożonego.

2.      W przypadku doraźnej potrzeby wydania polecenia z pominięciem bezpośredniego przełożonego, wydający takie polecenie wyższy przełożony ma obowiązek ustalić, jakie czynności podwładny już wykonuje oraz określić, czy powinny być one kontynuowane.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wyższy przełożony powiadamia bezpośredniego przełożonego o treści przekazanego poza jego wiedzą polecenia tak szybko, jak to jest w danej sytuacji możliwe.

§ 12

1. Przełożony jest obowiązany do takiego ukształtowania porządku organizacyjnego w kierowanej jednostce lub komórce organizacyjnej, aby zachować możliwość wpływu na przebieg wszystkich załatwionych spraw, jeżeli w jego ocenie zachodzi taka potrzeba.

2. Sposób załatwienia określonej sprawy powinien być pozostawiony do samodzielnego pod względem koncepcyjnym rozstrzygnięcia przez podwładnego z wyjątkiem przypadków, gdy przełożony ocenia kwalifikacje podwładnego jako niewystarczające albo charakter sprawy wymaga dyskretnego ustalenia metodyki wykonawczej.

Rozdział 3

Podwładni

§ 13

Wykonanie czynności podwładnego w szczególności polega na:

1)      terminowej, dokładnej i starannej realizacji zadań stałych określonych w indywidualnym zakresie czynności i poleceń przełożonego,

2)      niezwłocznym powiadamianiu przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania stałego albo polecenia w sposób określony w pkt. 1,

3)      stosowaniu metodyki wykonawczej rokującej w istniejących warunkach najwyższy poziom ochrony powierzonej Policji, przy najmniejszym zużyciu przydzielonych lub będących w dyspozycji środków,

4)      niezwłocznym powiadamianiu przełożonego o dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem ustalającym dyrektywnie metodykę wykonawczą,

5)      przekazywaniu przełożonemu spostrzeżeń, sugestii lub wniosków, mających na celu usprawnienie metodyki realizacji zadań służbowych,

6)      zawiadamianiu przełożonego o zaistniałej w trakcie wykonywania polecenia zmianie stanu faktycznego, uzasadniającej modyfikację treści polecenia, a gdy nie jest to możliwe – wykonaniu polecenia z uwzględnieniem zmienionych warunków działania.

Rozdział 4

Szczególne uprawnienia i obowiązki niektórych przełożonych

§ 14

1.      Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji są obowiązani do osobistego wykonania w szczególności następujących czynności:

1)      podejmowania decyzji w sprawach pozostających w ich wyłącznej kompetencji, a zwłaszcza dotyczących dyscypliny służbowej i stosowaniu wyróżnień oraz kar
dyscyplinarnych,

2)      podejmowania decyzji w sprawach osobowych, a zwłaszcza w zakresie przyjęć lub zwolnień ze służby lub pracy oraz opiniowania podwładnych,

3)      ustalania rozkładu czasu służby lub pracy podwładnych w granicach określonych odrębnymi przepisami,

4)      określania systemu gotowości jednostki organizacyjnej do działania w okresach poza nominalnym czasem służby lub pracy,

5)      podejmowania w uzasadnionych sytuacjach decyzji zezwalających podwładnym na okresową nieobecność w służbie lub w pracy, udzielenia zwolnienia z zajęć służbowych w trybie określonym odrębnymi przepisami, a także ustalania sposobu realizacji prawa do wypoczynku z tytułu służby lub pracy wykonywanej w wymiarze przekraczającym czas nominalny,

6)      podejmowania decyzji w zakresie wydatkowania pozostających w dyspozycji jednostki organizacyjnej środków finansowych oraz rozdziału wyposażenia technicznego i
innych środków rzeczowych,

7)      reprezentowania jednostki organizacyjnej, zwłaszcza w przypadku udzielania informacji o prowadzonej działalności lub w okolicznościach ceremonialnych,

8)      rozpatrywania problemów zgłoszonych pisemnie lub ustnie przez podwładnych, jeżeli nastąpiło to z zachowaniem drogi służbowej lub w trybie przewidzianym dla skarg.

2.      W przypadku, gdy osobiste wykonywanie czynności określonych w ust. 1 jest niemożliwe lub poważnie utrudnione z powodu wielkości jednostki organizacyjnej albo innej
ważnej przyczyny, kierownik jednostki organizacyjnej może upoważnić podległych przełożonych do działania w jego imieniu, jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności z odrębnymi przepisami.

3.      W sytuacji, o  których mowa w ust. 2, kierownik jednostki organizacyjnej powinien sprawować nadzór nad sposobem wykonywania upoważnienia poprzez zapoznawanie się z decyzjami podjętymi przez osoby upoważnione.

§ 15

1.      Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji są uprawnieni do podejmowania decyzji oraz wydawania poleceń, instrukcji lub wytycznych w pełnym zakresie właściwości funkcjonalnej określonej w regulaminach organizacyjnych jednostek.

2.      Akty normatywne mogą być wydawane przez kierowników jednostek organizacyjnych tylko na podstawie delegacji lub odpowiedniej ogólnej normy kompetencyjnej zawartej w obowiązujących przepisach albo na podstawie upoważnienia udzielonego przez uprawnionego przełożonego.

§ 16

1.      Do bezpośredniego zwracania się w sprawach służbowych do Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji uprawnieni są wyłącznie komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół policyjnych oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

2.      W wypadkach zwracania się kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Policji do organów administracji rządowej i samorządowej, instytucji państwowych oraz organizacji społecznych obowiązuje zachowanie równorzędności poziomu kierowania lub właściwości terytorialnej.

3.      Przełożeni inni, niż wymienieni w ust. 1 w sprawach służbowych zwracają się wyłącznie do swoich bezpośrednich przełożonych.

4.      Przepisów ust. 1 – 3 nie stosuje się, jeżeli z przepisów odrębnych wynika inny tryb zwracania się w sprawach służbowych.

§ 17

Przepisy § 15 i § 16 ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio do kierowników komórek organizacyjnych.

§ 18

1.      Zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych lub kierowników komórek organizacyjnych wykonują czynności przewidziane dla przełożonych w zakresie wskazanym przepisami regulaminu organizacyjnego lub upoważnieniem udzielonym przez wyższego przełożonego.

2.      Zastępcy kierowników jednostek lub komórek organizacyjnych są uprawnieni do wydawania poleceń w trybie i sytuacjach określonych w § 20 w stosunku do wszystkich policjantów i pracowników Policji pełniących służbę lub zatrudnionych w danej jednostce lub komórce organizacyjnej.

3.      W okresie nieobecności kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej w stałym miejscu pełnienia służby, jego zastępca jest upoważniony do podejmowania decyzji w zakresie kompetencji kierownika, chyba że odrębne przepisy lub zakres udzielonego upoważnienia przewidują ograniczenia w tym względzie.

4.      W przypadku, gdy w jednostce lub komórce organizacyjnej utworzono więcej niż jedno stanowisko zastępcy kierownika, kierownik jest obowiązany wskazać na czas swojej nieobecności, którego z zastępców upoważnia do podejmowania decyzji w zakresie podanym w ust. 3.

§ 19

Przepisy § 18 stosuje się odpowiednio do zastępców Komendanta Głównego Policji.

Rozdział 5

Funkcjonowanie organizacji hierarchicznej Policji w zakresie
starszeństwa stopni policyjnych

§ 20

Każdy policjant starszy stopniem jest zobowiązany do wydawania policjantowi młodszemu stopniem, chociażby nie był podwładnym stosownego polecenia w następujących sytuacjach:

1) w celu przywrócenia zgodności z prawem wykonywanej czynności służbowej,

2) w celu ochrony praw i wolności obywatelskich, jeżeli czynność służbowa może być wykonywana w sposób mniej dolegliwy lub uciążliwy dla obywatela bez uszczerbku w zakresie skuteczności działania,

3) w celu zapobieżenia naruszeniu dyscypliny służbowej, jeżeli postępowanie policjanta wyraźnie wskazuje na taką możliwość,

4) dla ochrony autorytetu urzędowego Policji,

5) dla zapobieżenia naruszeniu obowiązujących w Policji zasad ochrony wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową,

6) w celu zapobieżenia naruszeniu zasad bezpieczeństwa służby.

§ 21

1.      Policjant młodszy stopniem jest obowiązany zmienić sposób wykonywania czynności służbowej lub innego rodzaju postępowania stosownie do treści polecenia, o którym mowa w § 20.

2.      Policjant starszy stopniem w związku z wydaniem polecenia, o którym mowa w § 20, powinien:

1)      wyraźnie wskazać, na czym polega niewłaściwe postępowanie policjanta młodszego stopniem,

2)      niezwłocznie po wydaniu polecenia zawiadomić o tym bezpośredniego lub wyższego przełożonego policjanta, którego polecenie dotyczyło albo dyżurnego jednostki Policji, w której policjant ten pełni służbę.

3.      Dyżurny, o którym mowa w ust. 2  pkt 2, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o powziętej wiadomości właściwego przełożonego oraz wydać dodatkowe polecenia, jeżeli uzna taką potrzebę.

§ 22

Przy najbliższej sposobności policjant obowiązany jest złożyć bezpośredniemu przełożonemu meldunek, co do okoliczności otrzymania polecenia od policjanta starszego stopniem.

§ 23

1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadkach, gdy policjant młodszy stopniem pełni funkcję organu Policji albo jest przełożonym policjanta starszego stopniem.

2. Policjant starszy stopniem przed wydaniem polecenia w trybie określonym w § 20 i 21 jest obowiązany okazać policjantowi młodszemu stopniem legitymację służbową oraz podać swój stopień policyjny i przydział służbowy.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 24

Problematykę objętą niniejszym zarządzeniem włącza się do programów szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów pracowników Policji.

§ 25

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podpisania.

 

 

mundurowi

 

skubianka