Ceremoniał policyjny PDF Drukuj Email

 Zarządzenie Nr 122

Komendanta Głównego Policji

z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie ceremoniału policyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji postanawia się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do użytku służbowego w Policji ceremoniał policyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 15/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie metod i form organizacji oraz przebiegu uroczystości policyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

                                                                                               Komendant Główny Policji

 

Załączniki:
Pobierz (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[Opis ceremoniału policyjnego]17384 Kb
 

 

mundurowi

 

skubianka